wz

Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu

Počítač je důležitým pomocníkem při vzdělávání v různých vyučovacích předmětech. Jednou z forem využití je výukový software zaměřený na daný předmět. Výrobce programu nejčastěji multimediální formou zpracovává danou problematiku. Spojení textu, zvuku a obrazu tak může současně působit na smyslové vnímání žáků. Dochází k vizualizaci pojmů, které vede k lepšímu pochopení a zapamatování probíraného učiva. Digitální výukové materiály jsou tak důležitou součástí využívání ICT při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů na základních a středních školách.

Elektronické učební pomůcky si učitel často připravuje a vyrábí sám podle svých představ. Tvorba těchto materiálů se stala důležitou součástí informačních a komunikačních kompetencí učitele. Předpokládá kromě odborných znalostí dostatek znalostí technických a vhodnou technickou podporu. Učitel si připravuje elektronické výukové materiály, jako jsou přípravy na hodinu, zadání pro žáky nebo prezentace k probírané látce. Může vytvářet celé výukové opory, elektronické učebnice nebo další vzdělávací objekty. Příprava takových učebních materiálů a textů je technicky i časově náročná. Jednou z možností je využít některých hotových produktů profesionálních firem. Existují již studijní materiály v multimediální podobě, audio a video studijní materiály nebo multimediální a interaktivní učebnice.

Důležitou součástí vzdělání se stávají také on-line informace. Nejedná se jen o elektronické informační zdroje, které obsahují učební a výukové objekty, mohou to být různé typy informačních zdrojů Internetu, které učitel může ve výuce využít. Jsou jimi například elektronické odborné časopisy, vzdálená laboratoř pro pozorování pokusů on-line, úložiště výukových objektů nebo otevřené výukové zdroje. Součástí digitálních výukových materiálů mohou také být interaktivní a ilustrativní animace, applety jako interaktivní prvky nebo animace Macromedia Flash.

Elektronické výukové objekty

Výukový objekt je libovolný objekt, který může být použit k učení, vzdělávání a výuce. Jeho forma může být digitální nebo nedigitální. Mezi elektronické (digitální) výukové objekty patří text, obrázky, zvuky a videa, které mohou být dále sestaveny do celých elektronických kurzů. Pro opakované použití a jejich vyhledání musí autor výukový objekt detailněji popsat, opatřit je dalšími informacemi o objektu samém (obsah, autor, typ školy, věková skupina žáků atd.), tzv. metadata.

Vznikají úložiště výukových objektů, jejichž zřizovatelem může být organizace státního sektoru, nezisková organizace, vysoká škola, případně další, kteří chtějí učitelům pomoci se získáváním digitálního obsahu. Výukové objekty jsou na serveru uloženy do úložiště s hierarchickou podobou uspořádání dokumentů. Pro vyhledávání úložišť jsou vytvářeny metadatové vyhledávače objektů, které výukové objekty neshromažďují, ale jednotlivé objekty jsou zde indexovány formou metadat.

Otevřené výukové objekty

Interaktivní výukové objekty byly vytvářeny společně se zaváděním interaktivních tabulí do škol. Velmi rychle vznikla také komunita uživatelů, ochotných své výukové programy předávat jiným učitelům a současně čerpat nápady svých kolegů. Takové výukové zdroje jsou pak otevřenými zdroji, které si uživatel může stáhnout a následně podle svých představ upravit.

Open education resources (OER) jsou rozšířené i na portálech Evropské unie věnované výuce. Otevřené vzdělávací zdroje nabízí kurzy, výukové materiály, sbírky, časopisy, software pro podporu tvorby materiálů a možnost tyto zdroje dále upravovat. Jsou jimi například MELT, CALIBRATE, ze světových MERLOT nebo OER Commons. Nevýhodou takto umístěných zdrojů po celém světě je pracnost při jejich vyhledávání, možné technické problémy, kvalita výukových objektů a vhodnost využití ve výuce.


Celý text příspěvku: Sehnalová, V. Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.
JTIE - 2009 - Ročník 1; Číslo 3